زبان تصویر

مدرسه همشهری منتشر کرد

زبان تصویر

عکاسی خبری به زبان تصویر سخن می‎‌گوید. هر عکس می‌تواند ماجرایی داشته باشد و این عکاس است که با عکس خود ماجرا را برای خواننده نقل می‌کند.

در این درسنامه سعی بر آن است که با معرفی انواع عکس‌ و عناصر موجود در آن‌ها بر مهارت‌های بصری مخاطب افزوده شود.

 

 

PDF Download

 

 

* ترجمه: راحله موحدی - محمد امین خرمی

* صفحه آرایی: اعظم فراهانی