فراخوان دریافت مقالات علمی در دومین همایش مجازی سامانه نظارت همگانی سازمان بازرسی شهرداری تهران 1888

فراخوان دریافت مقالات علمی در دومین همایش مجازی سامانه نظارت همگانی سازمان بازرسی شهرداری تهران 1888

 

به منظور توسعه و تعمیق فرهنگ نظارت همگانی بر عملکرد مدیریت شهری از یکسو و ضرورت ارتقاء مبانی علمی و پژوهشی آن از سوی دیگر، سامانه نظارت همگانی سازمان بازرسی شهرداری تهران(1888) نسبت به برگزاری دومین همایش مجازی با محورهای ذیل اقدام می نماید. بدین وسیله از کلیه اندیشمندان، صاحبنظران و پژوهشگران عزیز دعوت می گردد مقالات علمی پژوهشی خود را مطابق محورهای ذیل ازطریق درگاه ایمیل1888@tehran.ir   به این سامانه ارسال نمایند. شایان ذکر است مقالات برگزیده در کتاب مجموعه مقالات چاپ می گردد. همچنین درخصوص مقالات برتر، جوایز نفیسی درنظر گرفته شده است.

شرایط پذیرش مقاله:
1 - مقاله در جایی چاپ و یا همزمان برای همایش یا نشریه دیگری ارسال نشده باشد.

2 - مقالات ارسالی، تحقیقی و حاصل کار نویسنده(گان) باشد.

3 - مقالات در ارتباط با محورهای همایش تهیه شده باشد.

4 - مقالات می تواند مستخرج از پایان نامه و با تأیید استاد راهنما باشد.

5- هر پژوهشگر مجاز به ارسال تنها یک مقاله می باشد.

6- سامانه نظارت همگانی سازمان بازرسی شهرداری تهران(1888)  در رد یا پذیرش مقالات و ویرایش آن ها آزاد است.

محورهای فراخوان:

 • اقتصاد مقاومتی و نظارت همگانی
 • پروژه های عمرانی و نظارت همگانی
 • محیط زیست و نظارت همگانی
 • حمل و نقل عمومی و نظارت همگانی
 • توسعه فرهنگی اجتماعی و نظارت همگانی
 • اقتصاد شهری و نظارت همگانی
 • سازمان ملی نظارت همگانی
 • مردم سالاری دینی و نظارت همگانی
 • سلامت اداری از بستر نظارت همگانی
 • نظارت همگانی، تحول اداری و کارآفرینی
 • نظارت همگانی و بهره وری سازمانی
 • نظارت همگانی، ارتباطات و سرمایه اجتماعی

تاریخ های مهم:

مهلت ارسال اصل مقاله: 30/05/1395

تشکیل کمیته علمی، ارزیابی و امتیاز دهی به مقالات: 31/05/1395

اعلام نتایج داوری مقالات: 24/07/1395

آدرس جهت ارسال مقالات:
آدرس ایمیل 1888@tehran.ir   

انجام هماهنگی ازطریق شماره تلفن های: 51034882-021 و 51034883-021

پژوهشگران محترم مقالات خود را در قالب راهنمای نگارش ذیل ارسال نمایند.

 

 

راهنمای تدوین مقاله

 • مقاله در جایی چاپ و یا همزمان برای همایش یا نشریه دیگری ارسال نشده باشد.
 • مقالات باید به زبان فارسی روان و با رعایت کامل قواعد دستوری نوشته شوند.
 • مطالب مقاله باید در محیط word با فونت 12 B Nazanin در تمام بخش ها تایپ شود و در حداکثر 6000 کلمه بود باشد.
 • محتوای مقالات می بایست با رویکرد علمی، کاربردی و عملیاتی تهیه و ارسال گردد.
 • هر پژوهشگر مجاز به ارسال تنها یک مقاله می باشد. شایان ذکر است ارسال مقاله دوم به صورت مشترک با دیگران نیز قابل قبول نخواهد بود.
 • متن مقاله نیز همچون بخش چکیده، با قلم BNazanin اندازه 12 برای فارسی و قلم Times New Romanبا اندازه 10 برای لغات انگلیسی نوشته شود. عنوان بخش ها ( به عنوان نمونه: 1-) باید باقلم BNazanin اندازه١4 و پررنگ و عنوان زیر بخش ها( به عنوان نمونه:1-1-) باقلم BNazanin اندازه١2 و پررنگ شماره گذاری شوند.

 

عنوان در 1 یا 2 خط، فونت B Nazanin 18pt Bold

  

نویسنده اول ، نویسنده دوم ، ... (B Nazanin12 pt, Bold)

1-       سمت نویسنده اول: مشخصات نویسنده: تحصیلات، رشته: ایمیل (B Nazanin 10 pt, Bold)

2-      سمت نویسنده دوم: مشخصات نویسنده:تحصیلات،رشته: ایمیل (B Nazanin 10 pt, Bold)

عنوان نویسنده مسئول در کنار نام او درج گردد.

چکیده

هر مقاله باید دارای یک خلاصه باشدکه دریک پاراگراف تهیه گردیده، این بخش باید بصورت مستقل بیانگر موضوع، اهداف، روش تحقیق و دستاوردهای مقاله باشد که یک مقدمه تلقی نمی‌گردد. چکیده حداکثر شامل 300 کلمه در یک یا دو پاراگراف بوده با قلمBNazanin  اندازه ١2 برای نوشتار فارسی و با قلم Times New Roman با اندازه 10 برای لغات انگلیسی نوشته شود.

کلمات کلیدی:حداکثر 5 کلمه، مجزا شده با ویرگول، با قلم BNazanin اندازه ١١برای نوشتار فارسی و با قلم Times New Roman با اندازه 10 برای لغات انگلیسی.

1. مقدمه (با 2 خط فاصله از کلمات کلیدی)

مقدمه شامل: بیان مسأله، هدف، ضرورت، اهمیت، سؤالات و فرضیات تحقیق باشد.

2- پیشینه تحقیق                    

شامل: مرور پژوهش‌ها و مطالعات انجام شده در مورد موضوع و مسأله تحقیق.

3- مبانی نظری                                                         

نگاه علمی و تئوری به موضوع، ادبیات تحقیق، متغیرها، تشریح مفاهیم و تعاریف موضوع تحقیق

4- روش تحقیق

نوع تحقیق، جامعه آماری، نمونه و تعیین حجم و انتخاب آن، روایی و پایایی ابزار جمع‌آوری اطلاعات و آزمون‌های مورد استفاده.

5- یافته‌های تحقیق

تمامی نتایج کیفی و کمّی به‌دست آمده، در این قسمت ارائه گردند. در صورت نیاز می‌توان موضوعات را طبقه‌بندی نموده و از جدول، منحنی، نمودار یا تصویر استفاده شود که شامل منابع داده‌ها، نحوه محاسبه آنها (درصورت نیاز)، آزمون‌های لازم و نتیجه آن، نتایج برآورد یا اجرای مدل می‌باشد.

6- نتیجه‌گیری و پیشنهاد

بحث و بررسی یافته‌ها در این بخش مطرح شود.

7- منابع

برای درج منابع از شیوه زیر تبعیت شود و منابع به ترتیب حروف الفبایی مرتب گردند. ابتدا منابع فارسی و سپس منابع لاتین بیان شوند.

الف) ارجاعات در متن مقاله باید به شیوه داخل پرانتز باشند؛ به گونه‌ای که ابتدا نام‌خانوادگی مؤلف یا ‌مؤلفان و سپس سال انتشار بیان گردد؛ مانند:  (قلی زاده، 1388: 10) (Smith, 2014: 12). برای منابع با بیش از دو نویسنده، با ذکر نام‌خانوادگی نویسنده اول به جای نام سایر نویسندگان، «همکاران» ذکر گردد؛ مانند:  (عسگری و همکاران، 1391:58) (Ruane et al., 2012: 24). همچنین فونت متن کلیه پرانتزهای داخل مقاله و منابع داخل متن یک سایز کوچکتر شود.

ب) الگوی نوشتن منابع فارسی در آخر متن

کتاب: نام‌خانوادگی نویسنده اول، نام نویسنده اول؛ نام‌خانوادگی نویسنده دوم، نام نویسنده دوم(سال انتشار). عنوان کتاب، محل چاپ: ناشر.

مقاله: نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده(سال انتشار). عنوان مقاله، نام نشریه، دوره (شماره): صفحه شروع مقاله- صفحه پایان مقاله.

ج) الگوی نوشتن منابع لاتین در انتهای متن (طبق فرمت APA)

کتاب                           

1- Author, A.A., Author, B.B. (Date of publication). Title of book or larger document (chapter or section number). Edition. Publication.

مقاله در مجله

2- Author, A.A., Author, B.B. (Date of publication). Title of article. Title of Online Periodical, volume number (issue number), page.

مقاله در همایش

3- Nematollahi, M.A., Van Pelt, H., Komen, J., (2006). Stress response during and after confinement in 17-a hydroxylase deficient common carp (Cyprinus carpio L), VII th International Congress on the Biology of Fish, Newfoundland, Canada, P. 170.

پایان‌نامه

4- Viveiros, ATM., (2002). Semen collection and preservation in African catfish, Clarias gariepinus. Ph.D thesis. Fish culture and fisheries group. Wageningen institute of Animal Sciences. Wageningen. The Netherlands. 144 pp.

8. پی نوشت

در صورت نیاز به استفاده از زیرنویس، از فونت(pt10 BNazanin) استفاده گردد.

9. اشکال و جداول

کلیه شکل‌ها و جداول باید در داخل متن مقاله و بلافاصله پس از اولین طرح در متن قرار گیرند. شکل‌ها باید از کیفیت کافی برخوردار بوده و واضح و شفاف ترسیم گردند. حروف، علائم و عناوین باید به اندازه­ای انتخاب گردند که خوانا و قابل تفکیک باشند. هر شکل و جدول دارای یک شماره ترتیبی مستقل است که حتما باید در داخل متن به آن ارجاع شده باشد. همچنین هر شکل دارای عنوان مستقلی است که با فونت (pt11 BNazanin) در زیر شکل نوشته می­شود. همچنین هر جدول دارای عنوان مستقلی است که با فونت (pt11 BNazanin)  در بالای جدول نوشته می­شود. یک خط خالی در بالا و پایین اشکال و جداول آنرا از بقیه متن جدا می­کند.