علم و ژورنالیسم؛ تعارض یا تفاهم؟

علم و ژورنالیسم؛ تعارض یا تفاهم؟

«ژورنالیسم» و «ژورنالیستی» در فضای فرهنگ عمومی و بویژه درمیان نخبگان دانشگاهی معادل غیر علمی، بی اعتبار، سبک، سطحی و نوعی توهین تلقی می شود. چنین ارزیابی و داوری تا چه اندازه موجه و درست است و چقدر از یک نوع عقیده قالبی و پیشداوری ریشه می‌گیرد؟

اصولا رابطه و نسبت ژورنالیسم با علم چگونه است؛ تقارن و نزدیکی یا تباین و تضاد؟ این دو در سیر تحولات تاریخی چه نسبتی باهم داشته اند؟ شناخت علمی چیست و چه مشخصاتی دارد و آیا داده ها و شناخت ژورنالیستی قابلیت متصف شدن به صفت علمی را دارند، چگونه و به چه معنا؟ اشتراکات و افتراقات شناخت علمی و ژورنالیستی کدام است و این دو نوع شناخت از چه نظر به هم نزدیک می‌شوند و کجا از هم فاصله می گیرند؟

این سئوالات موضوع نشستی با عنوان«رابطه علم و رسانه» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بود. در این نشست دکتر محمدامین قانعی راد، عضو هیات علمی مرکز تحقیفات و سیاست علمی کشور با موضوع «رسانه و دانش مردم‌مدار»، دکتر حسن نمک‌دوست تهرانی، مدیر مرکز آموزش و پژوهش همشهری تحت عنوان «روزنامه نگاری و شناخت» و دکتر نعمت‌الله فاضلی، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در مورد «ژورنالیسم و علوم اجتماعی» سخنرانی کردند.

نظر به اهمیت مباحث مطرح شده در این نشست، مدرسه همشهری فایل صوتی این سخنرانی ها را منتشر می‌کند.

 

قانعی راد

 

 

 دکتر محمدامین قانعی‌راد  [  پخش فایل صوتی  ]

نمک دوست دکتر حسن نمک‌دوست  [  پخش فایل صوتی  ]

فاضلی دکتر نعمت‌الله فاضلی  [  پخش فایل صوتی  ]