آرشیو سایت تحقیقات و مطالعات

راه اندازی آرشیو سایت تحقیقات و مطالعات
مطالعات فرهنگی بیش از اینکه "دوست" داشته باشد "دشمن" دارد

مطالعات فرهنگی بیش از اینکه "دوست" داشته باشد "دشمن" دارد

گفتگو با دکتر تقی آزاد ارمکی چهارشنبه, ۰۲ تیر ۱۳۸۹
نظریه بازنمایی در مطالعات فرهنگی

نظریه بازنمایی در مطالعات فرهنگی

محمد سروی زرگر چهارشنبه, ۰۲ تیر ۱۳۸۹
مطالعات فرهنگی، چند فرهنگ گرایی و فرهنگ رسانه‌ای

مطالعات فرهنگی، چند فرهنگ گرایی و فرهنگ رسانه‌ای

داگلاس کلنر - ترجمه: میرحسن آذری چهارشنبه, ۰۲ تیر ۱۳۸۹
اسلام، جهاد و تروریسم در صفحه ‌گفت‌و‌‌گوهای اینترنتی عرب بعد از اا سپتامبر

اسلام، جهاد و تروریسم در صفحه ‌گفت‌و‌‌گوهای اینترنتی عرب بعد از اا سپتامبر

نویسنده: راشا، آ. عبدالله - ترجمه‌: محمد خانی دوشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۸۹
مذاهب اینترنتی

مذاهب اینترنتی

حسین جهرمی دوشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۸۹
ساختار روایی آثار فلمینگ

ساختار روایی آثار فلمینگ

ترجمه: آزاده قهوئی دوشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۸۹
به سوی یک روش یک‌پارچه از چندفرهنگی‌گرایی

به سوی یک روش یک‌پارچه از چندفرهنگی‌گرایی

احسان شاقاسمی یکشنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۸۹
جهانی شدن فرهنگ و هنر

جهانی شدن فرهنگ و هنر

یکشنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۸۹
تحقیقات میان ‌فرهنگی

تحقیقات میان ‌فرهنگی

ترجمه: مهرجان صیادی یکشنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۸۹
رسانه‌های نوین و  توسعه

رسانه‌های نوین و توسعه

محمد خلجی یکشنبه, ۰۲ خرداد ۱۳۸۹
ارتباطات و توسعه

ارتباطات و توسعه

گفتگو با دکتر "داود نعمتی انارکی" یکشنبه, ۰۲ خرداد ۱۳۸۹