کاربرد روش مطالعه موردی در آموزش مدیریت رسانه

کاربرد روش مطالعه موردی در آموزش مدیریت رسانه

ترجمه: بهنام رضا قلی زاده شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۸۹
هم‌گرایی: تنگناهای قانونگذاری

هم‌گرایی: تنگناهای قانونگذاری

ترجمه: احسان شاقاسمی شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۸۹
تغییرات و تأثیرات قاعده‌مند بر مدیریت رسانه در ایالات متحده

تغییرات و تأثیرات قاعده‌مند بر مدیریت رسانه در ایالات متحده

ترجمه: بهنام رضاقلی‌زاده شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۸۹
بررسی سیر تاریخی نظام‌های رسانه‌ای

بررسی سیر تاریخی نظام‌های رسانه‌ای

مهدی رشکیانی شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۸۹
گفتگو با حوا صابرآملی: کار در رسانه‌ها مشارکتی است

گفتگو با حوا صابرآملی: کار در رسانه‌ها مشارکتی است

گفتگو از: بهنام رضاقلی‌زاده شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۸۹
گفتگو با دکتر سید محمد دادگران درباره‌ی وضعیت علوم ارتباطات در ایران

گفتگو با دکتر سید محمد دادگران درباره‌ی وضعیت علوم ارتباطات در ایران

گفتگو از: بهنام رضاقلی‌زاده شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۸۹
نقش رسانه‌ها درخلق تصاویر معلولیت

نقش رسانه‌ها درخلق تصاویر معلولیت

ترجمه: نگین حسینی شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۸۹
معلولیت و شهروندی فرهنگی: محرومیت، ادغام و مقاومت

معلولیت و شهروندی فرهنگی: محرومیت، ادغام و مقاومت

ترجمه: نگین حسینی شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۸۹
ارتباطات و عصر دیجیتال در ایران

ارتباطات و عصر دیجیتال در ایران

گفتگو با دکتر کمالی پور شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۸۹
ضرورت ارزیابی اخلاقی تکنولوژی های نوین ارتباطی

ضرورت ارزیابی اخلاقی تکنولوژی های نوین ارتباطی

وحیده علی پور شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۸۹
مدیریت دانش؛ تعاریف و مفاهیم

مدیریت دانش؛ تعاریف و مفاهیم

وحیده علی پور شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۸۹