از عکاسی خبری به عکاسی مستند: دایان آربوس راوی نیویورک خاکستری

دایان آربوس  در دوران حرفه‌ایش با کمرنگ کردن مرزهای عکاسی خبری و عکاسی مستند به تعریفی نو و شخصی از رپرتاژ دست پیدا کرد. او در مقام یک گزارش‌گرِ کنجکاو به دیدگاهی بسیار ذهنی در نمایش جهانی که در حال گزارش آن بود دست یافت، جهان به حاشیه رانده شده‌ها. جهانی که هرگز نمی‌توانید در خانه‌هایتان نظاره‌گر آن باشید.