مذهب تله‌ونجلیسم و بینندگان آن

مذهب تله‌ونجلیسم و بینندگان آن

ترجمه: زهره رجبیه شایان

بینندگان تله‌ونجلیسم از مسیحیان مذهبی سنتی هستندکه لفظ به لفظ (احکام)انجیل را رعایت می‌کنند و معتقدند لغت به لغت آن کلام خداست و تحریف نشده است. آن‌ها معتقدند کسی که به این کتاب آسمانی شک کند و آن را تکذیب کند در واقع خدا را تکذیب کرده است.

انجیل کتاب کاملی است و در آن تغییری ایجاد نشده است.این کتاب به دلیل داشتن موضوعات علمی و تاریخی، موضوعاتی در باره آفرینش دنیا و به آخر رسیدن آن در بین تله‌ونجلیسم ها مورد احترام است. رعایت اصول و تعالیم این کتاب مقدس، باعث شده که معتقدین از غیر‌معتقدین تفکیک شوند. از ‌مواردی ‌که‌ در‌ انجیل مطرح شده است رعایت احکام اخلاقی‌است. کسانی‌که این حکم را رعایت کنند از افراد با ایمان هستند.

این کتاب برای مسیحیان محافظه کار مقدس است که آن را در قالب تله‌ونجلیسم در برنامه‌های تلویزیونی می‌بینید که این برنامه های تلویزیونی راهنمای زندگی برای بینندگان است. تله‌ونجلیسم‌ها معتقدند موعظه‌ها باید بر طبق آیه‌های انجیل تنظیم شوند و نباید در آن‌ها تغییری صورت گیرد در غیر این صورت این موعظه‌ها غیر‌موثق است. بنابراین 90 درصد برنامه های تلونجلیسم بر اساس خواندن مستقیم کتاب انجیل است‌.

کتاب انجیل، پایه و اساس تله‌ونجلیسم است. اعتقاد آن‌ها این است که خداوند دنیا را در شش شبانه روز خلق کرده است البته این اعتقاد دقیقا در کتاب مقدس آورده شده است. آن‌ها همچنین معتقد به آدم و حوا، معجزات خدا در تاریخ بشری و رستگاری هستند.

از اعتقادات دیگر آن‌ها این است که مرگ مسیح بر روی صلیب ارمغانی برای رستگاری است و رستگاری زمانی شکل می‌گیرد که باور کنید مسیح پسر خداست و از طریق مرگ خود گناه را واژگون می‌کند، آن‌ها معتقدند که در روز معاد، مسیح زنده خواهدشد و به این دنیا خواهد آمد تا بر زندگان و مردگان عدالت کند.

تله‌ونجلیسم‌ها از گروه های مذهبی و سنتی محدودی هستند که مانند پنتکوستال‌ها اعتقاد به حلول روح خدا بر مومنین ندارند،‌Pentecostal ‌(پنتکوستال ها گروهی هستند که معتقدند روح خدا بر انسان های مومن حلول می‌کندو از طریق زبان انسان می‌تواند صحبت کنند)(speaking in tangues).

آن‌ها معتقدند که اظهارات عیسی مسیح به عنوان پیامبر خدا برای رستگاری کافی است و "سخنان الهامی" از طرف خدا در جسم انسان بر ضد کلیسا می‌دانند. این سخنان الهامی، سنتی ها و پنتکوستال‌ها را از هم تفکیک می‌کند.

از کسانی که مروج این دو گروه پنتکوستال‌ها و تله‌ونجلیسم هستند: فال ول(Falwell) مروج مذهبی سنتی‌ها یا تله‌ونجلیسم‌ها، روبرت سان(Robertson ) هردو گروه را در تلویزیون تبشیر می‌کنند، اوعبادت های سنتی مذهبی را گسترش می دهد و همینطور از بخشش های کاریزماتیک حمایت می‌کند.

سواگارت(Swarrart ) و بیکرز(Bakers ) از مبشرین پنتکوستال هستند. روبرت اسچولر(Robert Schuler ) تنها تبشیرکننده تلویزیونی است که صریحا اعلام نکرده است که او یک مذهبی سنتی است.

بنیادگراها یا سنت گراهای مذهبی
بنیادگرایی در یک جریانی در میان محققین و متفکرین مذهبی مسیحی پدیدار شدند و آن‌ها ادعا می‌کردندکه کتاب انجیل منبع موثقی است که در زمان درگیری مدرنیسم به علوم الهی یا لیبرالیسم بدون تزریق مستقیم کلیسا انجام شده است. با توجه به این حرکت، آن‌ها‌‌ کتاب مقدس را از صورت افسانه بیرون آوردند.

سنتی مذهبی‌ها نامشان را از کتاب مقدس گرفته‌اند و آن‌ها معتقدند که آیه‌های آن برای دنیای مدرن است. آن‌ها کلیسا را به خاطر آزادی تدریس کتاب مقدس، الهیات و آزادی موضوعات سیاسی مورد اعتراض قرار دادند و مطالعات تاریخی، علمی و انتقادی در کتاب مقدس را بر عهده محققین مذهبی در مدارس دینی می‌دانند.

بنیادگراها بنا به دلایل زیر مخالف مسیحیان لیبرال هستند:
دلیل اول، لیبرال ها معتقدند کتاب مقدس شرح بشریت است در صورتیکه بنیادگراها مخالف آن هستند چون اعتقاد دارند دیدگاه لیبرالیسم باعث تغییرات در موقعیت های اجتماعی، قیودات فرهنگی و همینطور بیان دیدگاه‌های متفاوت شده و موجب ارائه ادعاهای متناقض و مبهم می‌گردد در صورتیکه بنیادگراها کتاب مقدس را بیان واقعی خدا برای همه سنین می‌دانند.
دلیل دوم، لیبرال ها وحی های الهی را مختص مردم اولیه می دانند و وجود این وحی ها را برای دنیای امروز ضروری نمی‌بینند.
دلیل سوم، مخالفت با دیدگاه لیبرال ها مبنی بر این است که وحی های الهی تغییر می‌یابد.
دلیل چهارم، لیبرال ها کتاب انجیل را سمبلیک می‌داند یعنی معتقد است معجزات و بینش فلسفی یا هستی، پتانسیل انسانی و جستجو یک دیدگاه است که می تواند‌دنبال شود و به اصل خود بر‌گردد.
و از دلایل دیگر مخالفت این‌است که لیبرال ها معاد را یک تغییر شکل درونی و زندگی جدید می‌دانند و خدا را در معنویت انسان ها و عدالت اجتماعی جستجو می کنند نه در خار و خاشاک. آن‌ها عدالت را ضروری می‌دانند تا انجیل را نجات دهند تا انسان ها به رستگاری برسند. در واقع ایراد به تکنولوژی مدرنیسم بر این استدلال است که در جامعه غیر مذهبی، مذاهب متفاوت در جامعه تزریق می‌گر‌دد و عواقبی از قبیل مبارزه بر ضد کلیساها و آزادی کتاب مقدس را به دنبال خواهد داشت.

پنتکوستالیسم
سنتی مذهبی‌ها تا زمانی که پنتکوستال‌ها زندگی معنوی را همراه با "بخشش روح مقدس"، "موهبت الهی"، "سخنان الهامی" و تعبیر و تفسیر الهامی و پیشگویی می دانند، مخصوصا سخنان الهامی را که نشانه رستگاری از طریق جاری شدن روح خدا بر انسان است را محترم می شمارند.

پنتکوستال‌ها بخشش معنوی را در زندگی‌شان به عنوان یک نعمت و رحمت خدا محترم می‌شمارند. آن‌ها معتقد به روح مسیح در پنجاهه(پنجاه روز بعد از مرگ) هستند که در حواریون حلول می‌کند تا مسیحیت از این طریق زنده نگه داشته شود، برای مثال موعظه انجیل از طریق حواریون در دنیا را می‌توان بیان کرد.

پنتکوستال ها بعد از تغییر قرن پدیدار شدند و مرهون طرفداران مذهبی سنتی جنبش هولایز هستند. و همینطور مرهون هواخواهان اولیه آمریکایی و افریقایی که تملک روح از اعتقاداتشان است، می‌باشند.

هزاره(Millenarian )، دنیای ضد دین
سنتی مذهبی‌ها و پنتکوستال‌ها که از بینندگان تلونجلیسم هستند دیدگاه هزاره مسیح را قبول دارند، بر طبق این دیدگاه، دنیا عرصه‌ای است که خدا و شیطان با هم به مبارزه می پردازند و خدا می‌خواهد برنده شود تا مخلوقش را یعنی شیطان را به طرف خود برگرداند و اینجاست که شیطان با گمراه کردن آدم و حوا رانده می‌شود. شواهد آن را می‌توان در جنگ ها، صحنه مبارزه بین نیکی و بدی و خاتمه دادن به تمامی جنگ‌ها و پایان دادن به فجایع طبیعی و اقتصادی، بیماری‌های همه گیر و دیگر بحران ها یافت.

باور شده که دنیای مادی از طریق شیطان برای مبارزه با اهداف خدا کمک می‌شود، و همینطور باور شده که آزار و اذیت محافظه کاران مسیحی به وسیله جامعه غیر مذهبی، یک استراتژی متفکرانه از طرف شیطان برای نقض خدا به وسیله مخلوقش است. بینندگان دست شیطان را در مخالفت با مطالعه کتاب مقدس در مدارس مشاهده می‌کنند و حتی آن ها شیطان را در پشت پرده از طریق مبشرین تلونجلیسم به وسیله اخبار رسانه و گروه های آزادی و مشابه آن را موشکافی می‌کند.

آنها نقض بیکر(Bakker )و مناقشه سواگارت(Swaggart )را کار شیطانی(کلاهبرداری مالی و فساد اخلاقی) می‌دانند. بینندگان معتقدند که خدا پیروز و سرور دنیا خواهد بود. آن‌ها معتقدند که برای نقض شیطان نقش مهم و حساسی را به عهده دارند و خدا به آن‌ها کمک کرده است تا با از بین بردن دنیای مادی، شیطان را شکست دهند و اخلاق جامعه را طبق قوانین اخلاقی الهی اصلاح کنند تا جامعه به خدا برگردد، آن‌ها اصلاح اخلاق را یک وسیله برای ادامه اهداف خدا برای پیروزی بر شیطان می‌دانند. بینندگان معتقدند که خدا اثبات خواهدکرد که مردمش بی گناه‌ا‌ند و همینطور معتقدند وقتی مسیح به این دنیا بیاید گناهکاران را محاکمه و از آزار دیدگان حمایت خواهد‌کرد.

مذهب هزاره مسیح
مرگ از پیری، مرگ از فساد و مرگ از زندگی گناهکارانه برای بینندگان سنتی مذهبی تلونجلیسم و پنتکوستال‌ها به دلیل رستگاری اثبات شده است، آن‌ها معتقدند که بعد از مرگ به دنیا می‌آییم ولی در این تولد دوباره زن و مرد روحانی و غیر روحانی قابل تشخیص است.

برای سنتی- مذهبی‌های تلونجلیسم و بینندگان پنتکوستال‌ها، مبحث اخلاق در کتاب انجیل از طریق بیان ارزش های خانوادگی شکل می گیرد. حفظ و نگهداری از ارزش های خانوادگی، باعث متهم کردن آزادی‌های جنسی مخصوصا همجنس بازی، سقط جنین و بقیه موارد است.

بینندگان، این ارزش‌ها را ترویج می‌کنند تا بتوانند آن را به جامعه آمریکا برگردانند. آن‌ها معتقدند که آمریکا باید به حالت اول یعنی داشتن اخلاق نیکوکاری برگردانده شود و انجام این خدمت یک عامل رهایی از دنیای مادی است.

آمار بدست آمده از بینندگان تلویزیون مذهبی نتایج زیر را نشان می‌دهد:
- 31 درصد از کسانیکه تلویزیون غیر مذهبی را تماشا می‌کنند از اخلاق متداول در این برنامه ها ناراضی هستند.
- 39 در صد از بینندگان کسانی هستند‌که برنامه های اولیه را می‌بینند تا مباحث اجتماعی را از کتاب مقدس یاد بگیرند.
- 74 درصد بینندگان علت تماشای این برنامه را پرداختن به جامعه و موضوعات اخلاقی اظهار می‌کنند.
- 51 درصد مطرح کردند که به سخنرانی گوش می‌دهند چون باعث افزایش باورهای کتاب مقدس‌است.
- 68 درصد از بینندگان تلویزیون مذهبی از تمامی فرقه‌ها مخالف سقط جنین هستند.
- 90 درصد بینندگان معتقدند که روابط جنسی پیش از ازدواج اشتباه است.
- 90 درصد از بینندگان تلویزیون مذهبی دیدگاه همجنس بازی را اشتباه می‌دانند.
- 80 درصد بینندگان مخالف قوانین هرزه‌نگاری هستند.

هرچند، مسیحیت محافظه کار از موضوعات عدالت اجتماعی اجتناب می کند، آن‌ها عدالت اجتماعی را با دیدگاه لیبرال‌ها که از جریان اصلی کلیسا هستند، مربوط می‌کند.

مذهب طرفدار عمل
دیدگاه سلطنت هزاره محافظه کار مسیحیت، دوراز واقعیت نیست. هرچند این دیدگاه در دنیای مادی خدمت می‌کند ولی یک دنیای روحانی را ایجاد می‌کند. تلونجلیسم و هزاره مسیح به دقت و موشکافانه دنیا را به لحاظ معنوی بررسی کرد و نهایتاً با تغییر شکل دنیا روبروشد. این بینش در دنیا شدیداً با توجه به فضای محدود ارزشی، در زندگی ریشه دوانده است و سعی کرده‌است به صورت وسیعی پاسخگوی جامعه بحرانی باشد و در این جامعه اثر گذار باشد.

هرچند، راه‌حل‌ها از طریق مسیحیان محافظه‌کار کوته‌بین پیشنهاد می‌گردد، ولی مشکلات اجتماعی جامعه آمریکایی خیلی سریع و پیچیده و گیج‌کننده است و راه‌حل‌های ساده و آسان برای آن وجود ندارد. البته دموکراسی، جریان اصلی جامعه است که عدالت اخلاقی مسیحیان محافظه کار برای آن‌ها مضر است. اخلاق مسیحیان محافظه کار برابر با نظم الهی است. آن‌ها از جریان اصلی جامعه واقعی چشم‌پوشی می‌کنند چون سرسپرده بحران اخلاقی آمریکاست.

این نوشته ترجمه ای از فصل چهارم کتاب زیر است:

- Alexander, Bobby C(1994), Televangelism Reconsidered, Scholars Press