مروری بر کتاب "تعهد کارکنان در مدیریت رسانه"

مروری بر کتاب "تعهد کارکنان در مدیریت رسانه"

دکتر سمیه لبافی- کتاب ' تعهد کارکنان در مدیریت رسانه ' از جمله اولین کتاب هایی است که به رفتار کارکنان در سازمان‌های رسانه‌ای می‌پردازد. از آنجایی که کارهای مطالعاتی در حوزه رفتار سازمانی در سازمان های رسانه ای تاکنون به حدی از اشباع نرسیده است که کارهای مستقل در این خصوص ارائه شود، تاکنون بررسی رفتار کارکنان در سازمان های رسانه ای در قالب یک فصل از کتاب های مرتبط با مدیریت رسانه ارائه می‌شد. در کارهای کسانی مانند ژان دوبلان ویکس (2004) آلن بی آلباران (2008)، سی سورس و بارون (2010)، هالیفیلد (2010) و چارلز و برون (2016) و... بخشی را به عنوان نیروی انسانی در سازمان های رسانه ای شاهد بودیم. کارهای گفته شده به موضوع نیروی انسانی به طور عام و بیش از همه بر ضرورت و اهمیت نیروی انسانی در سازمان های رسانه ای می‌پرداختند. به ادعای نگارنده، کتاب' تعهد کارکنان در مدیریت رسانه 'از استاوروس گرجیاس، اولین کتاب رفتارسازمانی تخصصی در حوزه مدیریت رسانه است که به طور مستقل چاپ می‌شود. این کتاب با تمرکز بر مطالعات موردی که در سازمان های رسانه ای انجام شده در شش بخش ارائه شده است. مفهوم اصلی و کلیدی که در این کتاب مباحث حول آن شکل می‌گیرد، خلاقیت و تعهد سازمانی است که با توجه به اهمیت آن در سازمان های رسانه ای، در هر فصل نویسنده تلاش می‌کند مسیر رسیدن به خلاقیت سازمانی یا کارکرد آن در ایجاد تعهد به سازمان رسانه ای و ... را با استناد به مطالعات موردی مورد بحث قرار دهد.

این کتاب به محدوده ای خاص از موضوعات رفتار سازمانی می‌پردازد اما می‌توان گفت این موضوعات کلیدی ترین موضوعات رفتار سازمانی در سازمان های رسانه ای است. به موضوعاتی مانند خلاقیت، تعهد، ارتباطات و ... که موضوعات اصلی در این حوزه محسوب می‌شوند در این کتاب به خوبی بررسی شده است. نویسنده کتاب تلاش داشته تا با استناد به مطالعات مورد شواهدی برای مباحث نظری ایجاد کند که این خود ارزشمند بوده و در کارهای قبلی این حوزه کمتر دیده می‌شود. 

در بخش اول کتاب گرجیاس، به چگونگی توسعه تئوری مدیریت رسانه می‌پردازد و یک روند تاریخی از شکل‌گیری تعاریف و مفاهیم این حوزه ارائه می‌دهد که گرچه کامل نیست اما شروع خوبی برای ادعای اوست که قصد دارد اثبات کند جای خالی موضوع نیروی انسانی در مطالعات مدیریت رسانه احساس می‌شود و پرداختن به این موضوع یکی از مسیرهای توسعه تئوری مدیریت رسانه است. نویسنده در فصول مختلف کتاب به این موضوع می‌پردازد و به ادعای خود در هر فصل مفهومی ویژه می دهد،  که می‌تواند این مسیر را هموار کند.

در بخش دوم با عنوان' تعهد کارمندان و تغییرات سازمانی[1]'، نویسنده تغییر در سازمان های رسانه ای را که از جمله لوازم مقابله با محیط رقابتی این سازمان ها است، بیش از هر چیز منبعث از خواست و فعالیت مدیران میانی سازمان های رسانه ای می‌داند که با راهبردهایی مانند ایجاد معنا[2] می‌توانند کارکنان را با اهداف رقابتی سازمان همراه کنند. وی فرایند های تنش زدا و کاهش استرس را در تغییرات سازمانی موثر دانسته و در این مسیر می‌توان کار وی را متاثر از لاچر و لوییس (2009) دانست.

در بخش سوم کتاب، با عنوان' فرایندهای ارتباطی جهت رسیدن به تعهد کارکنان[3]'، نویسنده شکل گیری فرایند های ارتباطی منعطف و باز را یکی دیگر از راه های افزایش تعهد کارکنان به سازمان رسانه ای می‌داند و دال مرکزی این ادعا بر این موضوع پایه ریزی شده که اگر کارکنان درگیر مسائل مدیریتی شوند، ارتباطات با مدیران باز باشد و آنها اطلاعات شفاف دریافت کنند، در نتیجه تعهد به سازمان بالا خواهد رفت. نویسنده این موضوع را به کار کسانی مانند (Morgan &; Lewis,Schmisseur, & Weir, 2006; Zhang &Bartol, 2010) متصل می‌کند.

در بخش چهارم کتاب با عنوان ' تدابیر و ترتیبات سازمانی برای مشارکت در جهت تعهد کارکنان[4]' نویسنده به بررسی اجمالی تاریخچه توانمندسازی،مشارکت و تعامل در جهت تغییرات موفق و همچنین فهم مدیران از تعهد کارکنان می‌پردازد، و برای این هدف بیش از همه به کارهایی مانند دترت و باریس (2007)، تنجیرالا (2008) و سیبرت (2011) اشاره می‌کند.

در بخش پنجم کتاب با عنوان 'تعهد کارمندان و بروز خلاقیت[5]' نویسنده، چگونگی شکل گیری خلاقیت در سازمان های رسانه ای را به عنوان اساسی ترین ابزار کار در این سازمان ها مورد بررسی قرار می‌دهد. وی خلاقیت را حاصل فرایند مشارکت نظری و عملی در تصمیم گیری ها می‌داند و با استناد به مطالعه میدانی زیانگ و بارتول (2010) و همچنین جانسون (2011) مباحث خود را پیش می‌برد.

در بخش ششم کتاب،خلاقیت کارکنان موضوع اصلی است که با بخش هایی مانند: درگیری های احساسی کارکنان با اهداف سازمانی، اعتماد به نفس کارکنان و ... پوشش داده شده است. در این بخش نویسنده اصلی­ترین چالش برای شکل گیری خلاقیت در سازمان رسانه ای را عدم وجود خودآگاهی کارکنان از توانایی های خود دانسته است.

 

گرچه این کتاب مباحث نظری خوبی ارائه کرده و توانسته مطالعات میدانی مرتبط با آن را در هر بخش ارائه دهد اما ارتباطی از نوع چارچوب مفهومی بین این دو سطح را به خوبی نتوانسته ایجاد کند. با این حال چنین کاستی از اهمیت مطالب این کتاب نمی‌کاهد، چراکه حوزه رفتار سازمانی در مدیریت رسانه در آغاز راه است و بسیار نیازمند کارهای شبیه به کتاب گرجیاس می‌باشد.

در پایان، لازم است یادآوری کنم؛ مطالعه کتاب ' تعهد کارکنان در مدیریت رسانه ' از گرجیاس، برای همه کسانی که در حوزه رفتار سازمانی در سازمان های رسانه ای چه به صورت نظری و چه به صورت عملی درگیر هستند، خصوصا دانشجویان مفید و مناسب است. گر چه متن کتاب در فصل هایی روان نیست و پراکندگی مطالب در بخش هایی مشهود است اما این کتاب توانسته سهم خوبی در پیشبرد ادبیات حوزه رفتار در سازمان های رسانه ای رسانه ایفا کند.

 

مشخصات کتاب:

Employee Engagement in Media Management

Creativeness and Organizational Development

  Edited by Stavros Georgiades

London,Springer, 2015, 127 pp

ISBN: 978-3-319-16216-4

 


[1]- Employee Engagement and Organizational Change

[2]- sense making

[3]- Communication Process to Achieve Employee Engagement

[4]- Organizational Arrangements for Participation Leading Towards

[5]- Employee Engagement Implementation Leading TowardsEmployee Creativity