ارجاع به منبع

ارجاع به منبع

نوشتۀ نیلز هنسن و مارک هانتر - ترجمه فرشید مقدم‌سلیمی
گزارشگری سیاست‌های علمی

گزارشگری سیاست‌های علمی

هیینگ جیا (Hepengg Jia) و ریچارد استون (Stone Richard)، ترجمه پوریا ناظمی
گزارشگری سیاست‌های علمی

گزارشگری سیاست‌های علمی

هیینگ جیا (Hepengg Jia) و ریچارد استون (Stone Richard)، ترجمه پوریا ناظمی
مخاطرات گزارشگری مناقشات علمی

مخاطرات گزارشگری مناقشات علمی

كی‌اس‌جا‌یا رامان
شگردهای مصاحبه

شگردهای مصاحبه

نوشتۀ نیلز هنسن و مارک هانتر
روش گزارشگری مناقشات علمی

روش گزارشگری مناقشات علمی

كی اس جا یا رامان
گزارشگری مناقشات علمی

گزارشگری مناقشات علمی

كی اس جا یا رامان، ترجمه پوریا ناظمی
ارتباط با منابع انسانی

ارتباط با منابع انسانی

نوشتۀ نیلز هنسن و مارک هانتر - ترجمه فرشید مقدم‌سلیمی