فرآیند علمی و نحوه رسیدگی به اطلاعات گمراه‌کننده

فرآیند علمی و نحوه رسیدگی به اطلاعات گمراه‌کننده

متیو اینگرام، ترجمه و تلخیص: امید محمدیان پهلوان