گفتمان گفتمان

"هدف اصلی تحلیل گفتمان تولید توصیفات نظامندی است از چگونگی استفاده از واحدهای زبانی که ما آنها را گفتمان می نامیم "(ون دایک 1988 الف، ص 24) که این توصیفات دارای دو بعد متنی و فرامتنی می باشند. "ابعاد متنی ناظر بر ساختارهای گفتمان در سطوح مختلف توصیفی هستند. تحلیل فرامتنی این توصیفات ساختاری را به مشخصه های properties  گوناگون فرامتنی همچون فرایندهای بازنمایی ادراکی و فاکتورهای اجتماعی ربط می دهد"(همان ، ص 25). و بر روال همین رابطه متن و فر امتن است که در مطالعات گفتمان اعتقاد بر آن است که" مشخصه های فرامتن ارتباطی، مثل درجه رسمیت موقعیت ارتباطی و میزان آشنایی اعضا یک وضعیت ارتباطی،شکل رسمی یا غیر رسمی" ساخت های گفتمان را تعیین خواهد کرد.

چه نیازی به استفاده از رسانه‌ها؟

چه نیازی به استفاده از رسانه‌ها؟

نظریه استفاده و خشنودی در گفت‌وگو با دكتر علیرضا دهقان
سوپ اوپرا

سوپ اوپرا

احسان شاقاسمی
معرفت‌شناسی تحقیقات ارتباطی/2

معرفت‌شناسی تحقیقات ارتباطی/2

گفت‌و‌گو با دكتر محمود شهابی
ارتباطات، جهانی شدن و مرگ فاصله‌ها

ارتباطات، جهانی شدن و مرگ فاصله‌ها

گفت‌وگو با دكتر سعید‌رضا عاملی
غریبه‌های آشنا، سوار بر موج رسانه‌ها

غریبه‌های آشنا، سوار بر موج رسانه‌ها

بهاره بدیعی/ فرزانه امینی
هستی‌شناسی رسانه

هستی‌شناسی رسانه

منوچهر دین پرست
معرفت ‏شناسی تحقیقات ارتباطی

معرفت ‏شناسی تحقیقات ارتباطی

گفت‌وگو با دکتر محمود شهابی
کاشت خواست رسانه در ذهن ما

کاشت خواست رسانه در ذهن ما

نظریه كاشت در گفت‌وگو با دكتر علیرضا دهقان
رسانه زیباست

رسانه زیباست

منوچهر دین پرست
زندگی روی پرده

زندگی روی پرده

احسان شاقاسمی
جهنم رسانه‌ای

جهنم رسانه‌ای

منوچهر دین پرست