گفتمان گفتمان

"هدف اصلی تحلیل گفتمان تولید توصیفات نظامندی است از چگونگی استفاده از واحدهای زبانی که ما آنها را گفتمان می نامیم "(ون دایک 1988 الف، ص 24) که این توصیفات دارای دو بعد متنی و فرامتنی می باشند. "ابعاد متنی ناظر بر ساختارهای گفتمان در سطوح مختلف توصیفی هستند. تحلیل فرامتنی این توصیفات ساختاری را به مشخصه های properties  گوناگون فرامتنی همچون فرایندهای بازنمایی ادراکی و فاکتورهای اجتماعی ربط می دهد"(همان ، ص 25). و بر روال همین رابطه متن و فر امتن است که در مطالعات گفتمان اعتقاد بر آن است که" مشخصه های فرامتن ارتباطی، مثل درجه رسمیت موقعیت ارتباطی و میزان آشنایی اعضا یک وضعیت ارتباطی،شکل رسمی یا غیر رسمی" ساخت های گفتمان را تعیین خواهد کرد.

بازنمایی زنان در تبلیغات بازرگانی تلویزیون

بازنمایی زنان در تبلیغات بازرگانی تلویزیون

گفت‌وگو با دكتر شیرین احمد نیا
تلویزیون چگونه برداشت ما از زمان را تغییر می‌دهد؟

تلویزیون چگونه برداشت ما از زمان را تغییر می‌دهد؟

مجموعه گفتاری از دکتر نعمت‌الله فاضلی
سواد خبری چیست؟

سواد خبری چیست؟

اشرف احدزاده
زندگی در جهان رسانه

زندگی در جهان رسانه

مجموعه گفتاری از دکتر نعمت‌الله فاضلی
انقلاب رسانه‌ای در فرهنگ

انقلاب رسانه‌ای در فرهنگ

مجموعه گفتاری از دكتر نعمت‌الله فاضلی
پنج روایت از یک کتاب

پنج روایت از یک کتاب

سرور قاضی‌زاده هاشمی
اخلاق شبکه‌های اجتماعی

اخلاق شبکه‌های اجتماعی

منوچهر دین‌پرست
نظریه مسئولیت اجتماعی رسانه‌ها

نظریه مسئولیت اجتماعی رسانه‌ها

گفت‌وگو با دكتر علیرضا دهقان
 نظریه‌‌‌سواد رسانه‌ای‌

نظریه‌‌‌سواد رسانه‌ای‌

سید ابوالحسن مختاباد