گفتمان گفتمان

"هدف اصلی تحلیل گفتمان تولید توصیفات نظامندی است از چگونگی استفاده از واحدهای زبانی که ما آنها را گفتمان می نامیم "(ون دایک 1988 الف، ص 24) که این توصیفات دارای دو بعد متنی و فرامتنی می باشند. "ابعاد متنی ناظر بر ساختارهای گفتمان در سطوح مختلف توصیفی هستند. تحلیل فرامتنی این توصیفات ساختاری را به مشخصه های properties  گوناگون فرامتنی همچون فرایندهای بازنمایی ادراکی و فاکتورهای اجتماعی ربط می دهد"(همان ، ص 25). و بر روال همین رابطه متن و فر امتن است که در مطالعات گفتمان اعتقاد بر آن است که" مشخصه های فرامتن ارتباطی، مثل درجه رسمیت موقعیت ارتباطی و میزان آشنایی اعضا یک وضعیت ارتباطی،شکل رسمی یا غیر رسمی" ساخت های گفتمان را تعیین خواهد کرد.

مخاطبان ایرانی "فعال"،  نه منفعل

مخاطبان ایرانی "فعال"، نه منفعل

دكتر نعمت‌الله فاضلی
مهارت‌های مشاور رسانه‌ای

مهارت‌های مشاور رسانه‌ای

دكتر حسین انتظامی
ایرانی شدن فرهنگ رسانه

ایرانی شدن فرهنگ رسانه

دكتر نعمت‌الله فاضلی
سکوت واکنش به انحصار رسانه‌ای

سکوت واکنش به انحصار رسانه‌ای

گفت‌وگو با دكتر علیرضا دهقان
نظریه فرهنگی تجربه تجدد ایرانی

نظریه فرهنگی تجربه تجدد ایرانی

دکتر نعمت‌الله فاضلی
نظریه مارپیچ سکوت

نظریه مارپیچ سکوت

گفت‌وگو با دکتر علیرضا دهقان
نظریه فرهنگی تجربه تجدد ایرانی

نظریه فرهنگی تجربه تجدد ایرانی

دكتر نعمت‌الله فاضلی
موانع توسعه سواد رسانه‌ای

موانع توسعه سواد رسانه‌ای

گفت‌وگو با دكتر هادی خانیكی
درس‌های انتخابات برای دانشجویان ارتباطات

درس‌های انتخابات برای دانشجویان ارتباطات

گفت‌وگو با دکتر حسینعلی افخمی
تحلیل فرهنگ خبر/2

تحلیل فرهنگ خبر/2

دکترعلیرضا دهقان، احسان شاه قاسمی