امپریالیسم رسانه‌‌ای

امپریالیسم رسانه‌‌ای

فیلیپ رینر و پیتروال، ترجمه هدی متاجی
مقررات برای رسانه‌ها

مقررات برای رسانه‌ها

فیلیپ رینر و پیتروال
سینما: "زبانی بدون رمزگان"؟

سینما: "زبانی بدون رمزگان"؟

دكتر تژا میرفخرایی
رسانه‌ها و تولید رضایت

رسانه‌ها و تولید رضایت

فیلیپ‌ رینر و پیتروال
مخاطب کیست و چرا تغییر می‌کند؟

مخاطب کیست و چرا تغییر می‌کند؟

فیلیپ رینر و پیتروال
فرایند تحلیل قاب

فرایند تحلیل قاب

دكتر تژا میر فخرایی