گفتمان گفتمان

"هدف اصلی تحلیل گفتمان تولید توصیفات نظامندی است از چگونگی استفاده از واحدهای زبانی که ما آنها را گفتمان می نامیم "(ون دایک 1988 الف، ص 24) که این توصیفات دارای دو بعد متنی و فرامتنی می باشند. "ابعاد متنی ناظر بر ساختارهای گفتمان در سطوح مختلف توصیفی هستند. تحلیل فرامتنی این توصیفات ساختاری را به مشخصه های properties  گوناگون فرامتنی همچون فرایندهای بازنمایی ادراکی و فاکتورهای اجتماعی ربط می دهد"(همان ، ص 25). و بر روال همین رابطه متن و فر امتن است که در مطالعات گفتمان اعتقاد بر آن است که" مشخصه های فرامتن ارتباطی، مثل درجه رسمیت موقعیت ارتباطی و میزان آشنایی اعضا یک وضعیت ارتباطی،شکل رسمی یا غیر رسمی" ساخت های گفتمان را تعیین خواهد کرد.

رسانه بیمار نمی‌شود

رسانه بیمار نمی‌شود

مروری بر کتاب رسانه و سلامتی
نظریه آزادی مطبوعات

نظریه آزادی مطبوعات

گفت‌وگو با دکتر علیرضا دهقان
ارتباطات شاهراه مشارکت سیاسی

ارتباطات شاهراه مشارکت سیاسی

گفت‌وگو با دكتر احمد میرعابدینی
رسانه در تیررس فلسفه

رسانه در تیررس فلسفه

منوچهر دین پرست
نظریه شکاف آگاهی

نظریه شکاف آگاهی

گفت‌وگو با دكتر علیرضا دهقان
نسبت رادیو و اخلاق

نسبت رادیو و اخلاق

منوچهر دین پرست
شهروند پیام است

شهروند پیام است

زیزی پاپاچاریسی، ترجمه حسین حسنی
واژه‌های کلیدی در روزنامه‌نگاری

واژه‌های کلیدی در روزنامه‌نگاری

انتشار یك كتاب جدید در حوزه رسانه‌ها