خداحافظی روزنامه‌نگاری با فیسبوک

بخش قابل توجهی از کاربران فیس‌بوک می‌گویند که دیگر اخبار زیادی را از این پلتفرم دریافت نمی‌کنند؛ اتفاقی قابل انتظار و مطلوب...