رسانه‌های نوین و جنبش‌های اجتماعی

تاثیر مثبت رسانه های نوین در جنبش های اجتماعی غیر قابل انکار است و مزایای آن بیش از معایب آن است.