روابط‌عمومي‌؛ استراتژي و تاكتيك‌هاي كاهش تنش در سازمان

استراتژی‌ها و تاکتیک‌های روابط‌عمومی‌ها برای حل تعارض منافع در سازمان چیست؟