میخائیل باختین و نظریه رمان

میخائیل باختین و نظریه رمان

مری کلیگز، ترجمه: وحید ولی زاده
هابرماس، فرهنگ توده و حوزه عمومی

هابرماس، فرهنگ توده و حوزه عمومی

ترجمه: حسین بصیریان جهرمی و محمد خلجی
مجازی‌های پست‌مدرن

مجازی‌های پست‌مدرن

مارک پوستر، ترجمه‌: زین العابدین افشار
ادوارد سعید: غلبه بر شرق‌شناسی

ادوارد سعید: غلبه بر شرق‌شناسی

برایان ترنر - ترجمه: آزاده قهویی
امپراطوری هالیوود: نگرش انتقادی

امپراطوری هالیوود: نگرش انتقادی

دکتر حسن بشیر - بهنام رضا‌قلی‌زاده