تلویزیو ن ابزار حواس‌پرتی

تلویزیو ن ابزار حواس‌پرتی

گفت‌وگو با گودرز میرانی و بهزاد دوران
نظریه‌های ارتباطات توسعه

نظریه‌های ارتباطات توسعه

سرینیواس ملکوت، ترجمه: زهرا سخی
نقش رسانه‌ها درخلق تصاویر معلولیت

نقش رسانه‌ها درخلق تصاویر معلولیت

ماریلین دال (Marilyn Dahl)، ترجمه: نگین حسینی
ارتباطات و عصر دیجیتال در ایران

ارتباطات و عصر دیجیتال در ایران

گفتگو با دکتر یحیی کمالی‌ پور
نقش واسطه‌ای تجارب مذهبی در فضا‌ی مجازی

نقش واسطه‌ای تجارب مذهبی در فضا‌ی مجازی

نویسنده:‌ لورن ل. داوسن، ترجمه: آزاده قهویی
مدینه‌ی فاضله یا ناکجا‌آباد مذهب اینترنتی در هزاره‌ی جدید

مدینه‌ی فاضله یا ناکجا‌آباد مذهب اینترنتی در هزاره‌ی جدید

نویسنده: استفن د.‌اُلری، ترجمه: آزاده قهوی