زبان در شبکه‌های اجتماعی مجازی

زبان در شبکه‌های اجتماعی مجازی

سمانه بامشاد یکشنبه, ۱۲ مهر ۱۳۹۴
امپریالیسم رسانه‌‌ای

امپریالیسم رسانه‌‌ای

فیلیپ رینر و پیتروال، ترجمه هدی متاجی سه شنبه, ۰۷ مهر ۱۳۹۴
مقررات برای رسانه‌ها

مقررات برای رسانه‌ها

فیلیپ رینر و پیتروال چهارشنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۴
تصویر از خود کاربران شبکه های اجتماعی

تصویر از خود کاربران شبکه های اجتماعی

اشرف سادات احدزاده یکشنبه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۴
مردم دروازه‌بان رسانه‌ها

مردم دروازه‌بان رسانه‌ها

فریبا نباتی سه شنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۴
تبلیغات چقدر محتوای رسانه‌ای را می‌سازد؟

تبلیغات چقدر محتوای رسانه‌ای را می‌سازد؟

فیلیپ رینر و پیتروال، ترجمه هدی متاجی یکشنبه, ۰۸ شهریور ۱۳۹۴
رسانه‌ها و عدالت جنسیتی

رسانه‌ها و عدالت جنسیتی

فریبا نباتی چهارشنبه, ۰۴ شهریور ۱۳۹۴
رسانه‌ها و تولید رضایت

رسانه‌ها و تولید رضایت

فیلیپ‌ رینر و پیتروال یکشنبه, ۲۵ امرداد ۱۳۹۴
شیوه های تبلیغات‌ غیراینترنتی

شیوه های تبلیغات‌ غیراینترنتی

حبیب راثی تهرانی دوشنبه, ۱۹ امرداد ۱۳۹۴
مردم با رسانه‌ها چه می‌کنند؟

مردم با رسانه‌ها چه می‌کنند؟

ترجمه امین خرمی یکشنبه, ۱۸ امرداد ۱۳۹۴
مخاطب کیست و چرا تغییر می‌کند؟

مخاطب کیست و چرا تغییر می‌کند؟

فیلیپ رینر و پیتروال دوشنبه, ۱۲ امرداد ۱۳۹۴
مالکیت رسانه‌ها؛ مدل‌ها و الگوها

مالکیت رسانه‌ها؛ مدل‌ها و الگوها

ترجمه مسعود خرسند چهارشنبه, ۰۷ امرداد ۱۳۹۴