سابِستک: روزنه‌ای جدید به آینده خبر و نشر؟

آیا یک شرکت خبرنامه یک نظام رسانه‌ای عادلانه‌تری ایجاد کرده یا فقط مشکلات نظام قبلی را بازتولید کرده است؟