گفتمان گفتمان

"هدف اصلی تحلیل گفتمان تولید توصیفات نظامندی است از چگونگی استفاده از واحدهای زبانی که ما آنها را گفتمان می نامیم "(ون دایک 1988 الف، ص 24) که این توصیفات دارای دو بعد متنی و فرامتنی می باشند. "ابعاد متنی ناظر بر ساختارهای گفتمان در سطوح مختلف توصیفی هستند. تحلیل فرامتنی این توصیفات ساختاری را به مشخصه های properties  گوناگون فرامتنی همچون فرایندهای بازنمایی ادراکی و فاکتورهای اجتماعی ربط می دهد"(همان ، ص 25). و بر روال همین رابطه متن و فر امتن است که در مطالعات گفتمان اعتقاد بر آن است که" مشخصه های فرامتن ارتباطی، مثل درجه رسمیت موقعیت ارتباطی و میزان آشنایی اعضا یک وضعیت ارتباطی،شکل رسمی یا غیر رسمی" ساخت های گفتمان را تعیین خواهد کرد.

تحقیقات میان ‌فرهنگی

تحقیقات میان ‌فرهنگی

ترجمه: مهرجان صیادی
تکثر پیام و دشواری اقناع

تکثر پیام و دشواری اقناع

گفت‌وگو با دکتر سیّد محمد دادگران
ایجاد تردید برای پذیرش و تأثیر

ایجاد تردید برای پذیرش و تأثیر

متقاعد سازی رسانه‌ای در گفت‌وگو با دكتر حسن بشیر
ارتباطات و توسعه

ارتباطات و توسعه

گفتگو با دکتر "داود نعمتی انارکی"
گفتگو با دکتر سلطانی فر درباره‌ی ارتباطات سیاسی

گفتگو با دکتر سلطانی فر درباره‌ی ارتباطات سیاسی

گفتگو با دکتر سلطانی فر درباره‌ی ارتباطات سیاسی
اعتماد به رسانه کلید متقاعد سازی مخاطبان

اعتماد به رسانه کلید متقاعد سازی مخاطبان

گفت‌و‌گو با دکتر محمد سلطانی فر