گفتمان گفتمان

"هدف اصلی تحلیل گفتمان تولید توصیفات نظامندی است از چگونگی استفاده از واحدهای زبانی که ما آنها را گفتمان می نامیم "(ون دایک 1988 الف، ص 24) که این توصیفات دارای دو بعد متنی و فرامتنی می باشند. "ابعاد متنی ناظر بر ساختارهای گفتمان در سطوح مختلف توصیفی هستند. تحلیل فرامتنی این توصیفات ساختاری را به مشخصه های properties  گوناگون فرامتنی همچون فرایندهای بازنمایی ادراکی و فاکتورهای اجتماعی ربط می دهد"(همان ، ص 25). و بر روال همین رابطه متن و فر امتن است که در مطالعات گفتمان اعتقاد بر آن است که" مشخصه های فرامتن ارتباطی، مثل درجه رسمیت موقعیت ارتباطی و میزان آشنایی اعضا یک وضعیت ارتباطی،شکل رسمی یا غیر رسمی" ساخت های گفتمان را تعیین خواهد کرد.

ارتباطات و عصر دیجیتال در ایران

ارتباطات و عصر دیجیتال در ایران

گفتگو با دکتر کمالی پور
نقش واسطه‌ای تجارب مذهبی در فضا‌ی مجازی

نقش واسطه‌ای تجارب مذهبی در فضا‌ی مجازی

نویسنده:‌ لورن ل. داوسن ترجمه: آزاده قهویی
مدینه‌ی فاضله یا ناکجا‌آباد مذهب اینترنتی در هزاره‌ی جدید

مدینه‌ی فاضله یا ناکجا‌آباد مذهب اینترنتی در هزاره‌ی جدید

نویسنده: استفن د.‌اُلری ترجمه: آزاده قهوی
مذهب تله‌ونجلیسم و بینندگان آن

مذهب تله‌ونجلیسم و بینندگان آن

ترجمه: زهره رجبیه شایان
مذهب، سیاست، تهیه سوسیس!

مذهب، سیاست، تهیه سوسیس!

مترجم: طوبی منصوری
گذر از سیطره کمیت

گذر از سیطره کمیت

دكتر عبدالله گیویان از روش‌های تحقیق كیفی در ارتباطات می‌گوید
ایدز، جهانی شدن و فن‌آوری اطلاعات

ایدز، جهانی شدن و فن‌آوری اطلاعات

ترجمه و تلخیص: امید جهانشاهی