گفتمان گفتمان

"هدف اصلی تحلیل گفتمان تولید توصیفات نظامندی است از چگونگی استفاده از واحدهای زبانی که ما آنها را گفتمان می نامیم "(ون دایک 1988 الف، ص 24) که این توصیفات دارای دو بعد متنی و فرامتنی می باشند. "ابعاد متنی ناظر بر ساختارهای گفتمان در سطوح مختلف توصیفی هستند. تحلیل فرامتنی این توصیفات ساختاری را به مشخصه های properties  گوناگون فرامتنی همچون فرایندهای بازنمایی ادراکی و فاکتورهای اجتماعی ربط می دهد"(همان ، ص 25). و بر روال همین رابطه متن و فر امتن است که در مطالعات گفتمان اعتقاد بر آن است که" مشخصه های فرامتن ارتباطی، مثل درجه رسمیت موقعیت ارتباطی و میزان آشنایی اعضا یک وضعیت ارتباطی،شکل رسمی یا غیر رسمی" ساخت های گفتمان را تعیین خواهد کرد.

قلاب های ترغیب

قلاب های ترغیب

فروزان عبدالوهابی شنبه, ۰۵ اردیبهشت ۱۳۸۸
پارادوکس اخلاق رسانه‌ای

پارادوکس اخلاق رسانه‌ای

علیرضا دهقان شنبه, ۰۵ اردیبهشت ۱۳۸۸
رسانه‌ها عامل نوسازی و تغییر

رسانه‌ها عامل نوسازی و تغییر

گفتاری از هادی خانیکی یکشنبه, ۳۰ فروردین ۱۳۸۸
نوروز به مثابه یک پدیده ارتباطی

نوروز به مثابه یک پدیده ارتباطی

دوشنبه, ۱۷ فروردین ۱۳۸۸
سواد فرهنگی چیست؟

سواد فرهنگی چیست؟

محمود شهابی یکشنبه, ۱۶ فروردین ۱۳۸۸
سه نسل از نظریات ارتباطات وتوسعه -1

سه نسل از نظریات ارتباطات وتوسعه -1

گفتاری از هادی خانیکی چهارشنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۸۷
عراق امروز دریک نگاه ارتباطی

عراق امروز دریک نگاه ارتباطی

گفت و گو با مهدی محسنیان راد سه شنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۸۷
آنچه نباید درباره عینیت خبری بدانید

آنچه نباید درباره عینیت خبری بدانید

عادل عندلیبی سه شنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۸۷
شهروندی محیطی چیست؟

شهروندی محیطی چیست؟

شنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۸۷
سواد رسانه‌ای چیست؟

سواد رسانه‌ای چیست؟

یکشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۸۷
تلویزیون یا یک رسانه سنتی

تلویزیون یا یک رسانه سنتی

علیرضا کتابدار یکشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۸۷
یک؛دو؛سه؛امتحان می کنیم

یک؛دو؛سه؛امتحان می کنیم

شنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۸۷