گفتمان گفتمان

"هدف اصلی تحلیل گفتمان تولید توصیفات نظامندی است از چگونگی استفاده از واحدهای زبانی که ما آنها را گفتمان می نامیم "(ون دایک 1988 الف، ص 24) که این توصیفات دارای دو بعد متنی و فرامتنی می باشند. "ابعاد متنی ناظر بر ساختارهای گفتمان در سطوح مختلف توصیفی هستند. تحلیل فرامتنی این توصیفات ساختاری را به مشخصه های properties  گوناگون فرامتنی همچون فرایندهای بازنمایی ادراکی و فاکتورهای اجتماعی ربط می دهد"(همان ، ص 25). و بر روال همین رابطه متن و فر امتن است که در مطالعات گفتمان اعتقاد بر آن است که" مشخصه های فرامتن ارتباطی، مثل درجه رسمیت موقعیت ارتباطی و میزان آشنایی اعضا یک وضعیت ارتباطی،شکل رسمی یا غیر رسمی" ساخت های گفتمان را تعیین خواهد کرد.

خوانش متفاوت مخاطب ازمتن

خوانش متفاوت مخاطب ازمتن

گفت‌وگو با دکتر سیدمحمد مهدی‌زاده
موانع آموزش ارتباطات در ایران

موانع آموزش ارتباطات در ایران

گفت‌وگو با دکتر حسینعلی افخمی
حذف  فاصله ها در آموزش

حذف فاصله ها در آموزش

گفتاری از عیسی ابراهیم زاده
الگوهای الگوریتمی و هوریستیک

الگوهای الگوریتمی و هوریستیک

گفتاری از هادی خانیکی
مقاومت در برابر رسانه ‌ها

مقاومت در برابر رسانه ‌ها

سیدمحمد مهدی‌زاده
مدرسه‌ های دیجیتال

مدرسه‌ های دیجیتال

گفتاری از یحیی تابش
آموزش از دور، نه از راه دور

آموزش از دور، نه از راه دور

عیسی ابراهیم زاده