گفتمان گفتمان

"هدف اصلی تحلیل گفتمان تولید توصیفات نظامندی است از چگونگی استفاده از واحدهای زبانی که ما آنها را گفتمان می نامیم "(ون دایک 1988 الف، ص 24) که این توصیفات دارای دو بعد متنی و فرامتنی می باشند. "ابعاد متنی ناظر بر ساختارهای گفتمان در سطوح مختلف توصیفی هستند. تحلیل فرامتنی این توصیفات ساختاری را به مشخصه های properties  گوناگون فرامتنی همچون فرایندهای بازنمایی ادراکی و فاکتورهای اجتماعی ربط می دهد"(همان ، ص 25). و بر روال همین رابطه متن و فر امتن است که در مطالعات گفتمان اعتقاد بر آن است که" مشخصه های فرامتن ارتباطی، مثل درجه رسمیت موقعیت ارتباطی و میزان آشنایی اعضا یک وضعیت ارتباطی،شکل رسمی یا غیر رسمی" ساخت های گفتمان را تعیین خواهد کرد.

فیلم آموزشی

فیلم آموزشی

رضا ضیایی دوستان
یادگیری، آموزش و فیلم

یادگیری، آموزش و فیلم

رضا ضیایی دوستان
تماشاگران  فوتبال؛ یک تحلیل ارتباطی

تماشاگران فوتبال؛ یک تحلیل ارتباطی

تحلیلی ارتباطی از اقدامات تماشاگران فوتبال
رمضان از منظر ارتباطات آئینی

رمضان از منظر ارتباطات آئینی

گفتاری از عبدالله گیویان
حمام

حمام

حمیدرضا حسینی
زبان مخفی

زبان مخفی

گفتاری از مهدی سمایی
شتاب گرفتن زندگی در عصر اطلاعات

شتاب گرفتن زندگی در عصر اطلاعات

گفتاری از هادی خانیکی
خانه از درون

خانه از درون

حمید رضا حسینی