سینما: "زبانی بدون رمزگان"؟

سینما: "زبانی بدون رمزگان"؟

دكتر تژا میرفخرایی
رسانه‌ها و تولید رضایت

رسانه‌ها و تولید رضایت

فیلیپ‌ رینر و پیتروال
مخاطب کیست و چرا تغییر می‌کند؟

مخاطب کیست و چرا تغییر می‌کند؟

فیلیپ رینر و پیتروال
فرایند تحلیل قاب

فرایند تحلیل قاب

دكتر تژا میر فخرایی
هژمونی رسانه

هژمونی رسانه

گفتاری از دكتر نعمت‌الله فاضلی
رسانه و پاسخگو کردن آکادمیا

رسانه و پاسخگو کردن آکادمیا

گفتاری‌ازدكترنعمت‌الله فاضلی