مقررات برای رسانه‌ها

مقررات برای رسانه‌ها

فیلیپ رینر و پیتروال، ترجمه هدی متاجی
تبلیغات چقدر محتوای رسانه‌ای را می‌سازد؟

تبلیغات چقدر محتوای رسانه‌ای را می‌سازد؟

فیلیپ رینر و پیتروال، ترجمه هدی متاجی
سینما: "زبانی بدون رمزگان"؟

سینما: "زبانی بدون رمزگان"؟

دكتر تژا میرفخرایی
رسانه‌ها و تولید رضایت

رسانه‌ها و تولید رضایت

فیلیپ‌ رینر و پیتروال، ترجمه مسعود خرسند
مردم با رسانه‌ها چه می‌کنند؟

مردم با رسانه‌ها چه می‌کنند؟

فیلیپ رینر و پیتروال، ترجمه امین خرمی
مخاطب کیست و چرا تغییر می‌کند؟

مخاطب کیست و چرا تغییر می‌کند؟

فیلیپ رینر و پیتروال، ترجمه امین خرمی
مالکیت رسانه‌ها؛ مدل‌ها و الگوها

مالکیت رسانه‌ها؛ مدل‌ها و الگوها

فیلیپ رینر و پیتروال، ترجمه مسعود خرسند