نفوذ فراگیر شبکه‌های اجتماعی

نفوذ فراگیر شبکه‌های اجتماعی

گفت‌وگو با دكترحمید ضیایی پرور، سمانه بامشاد
فرایند تحلیل قاب

فرایند تحلیل قاب

دكتر تژا میر فخرایی
اخلاق و تبلیغات؛ مزایا و معایب تبلیغات بازرگانی

اخلاق و تبلیغات؛ مزایا و معایب تبلیغات بازرگانی

هاوژین عمر، ترجمه از کردی: ابراهیم محمدحسینی
هژمونی رسانه

هژمونی رسانه

گفتاری از دكتر نعمت‌الله فاضلی
تجاری‌سازی رسانه‌های محاوره‌ای

تجاری‌سازی رسانه‌های محاوره‌ای

کریستینا اسپرجن، ترجمه: حبیب راثی‌تهرانی
رسانه و پاسخگو کردن آکادمیا

رسانه و پاسخگو کردن آکادمیا

گفتاری‌ازدكترنعمت‌الله فاضلی