روابط‌عمومي‌؛ استراتژي‌های كاهش تنش در سازمان

استراتژی‌ و تاکتیک‌های روابط‌عمومی‌ها برای حل تعارض منافع در سازمان چیست؟