اکولوژی سازمان رسانه‌ای

اکولوژی سازمانی یک رویکرد مبتنی بر جامعه‌شناسی است که تکامل صنعت‌ها را مطالعه می‌کند. OE سعی در توضیح دادن دلایل مختلف وجود انواع سازمان‌ها دارد. بنابراین، OE دیدگاه جالبی در مورد تجزیه و تحلیل سازمان‌های خاص و عضویت آن‌ها در یک زمینه‌ صنعتی خاص دارد (جمعیت‌های سازمانی). کارهای قبلی مربوط به دو دیدگاه اکولوژی سازمانی در زمینه‌صنعت رسانه‌ای عبارتند از: وابستگی تراکمی و تقسیم‌بندی کردن منابع...