اکولوژی سازمان رسانه‌ای

هانزون کراننبرگ، آنلیز هگنبرگ، ترجمه: سرور قاضی‌زاده هاشمی
مدیریت رسانه، ریشه و پیشینه

مدیریت رسانه، ریشه و پیشینه

امید جهانشاهی شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۸۹
توسعه و بهبود در سازمان‌های رسانه‌ای

توسعه و بهبود در سازمان‌های رسانه‌ای

کامران رئیسی شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۸۹
کاربرد روش مطالعه موردی در آموزش مدیریت رسانه

کاربرد روش مطالعه موردی در آموزش مدیریت رسانه

ترجمه: بهنام رضا قلی زاده شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۸۹
هم‌گرایی: تنگناهای قانونگذاری

هم‌گرایی: تنگناهای قانونگذاری

ترجمه: احسان شاقاسمی شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۸۹
تغییرات و تأثیرات قاعده‌مند بر مدیریت رسانه در ایالات متحده

تغییرات و تأثیرات قاعده‌مند بر مدیریت رسانه در ایالات متحده

ترجمه: بهنام رضاقلی‌زاده شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۸۹
بررسی سیر تاریخی نظام‌های رسانه‌ای

بررسی سیر تاریخی نظام‌های رسانه‌ای

مهدی رشکیانی شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۸۹
گفتگو با حوا صابرآملی: کار در رسانه‌ها مشارکتی است

گفتگو با حوا صابرآملی: کار در رسانه‌ها مشارکتی است

گفتگو از: بهنام رضاقلی‌زاده شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۸۹
مدیریت دانش؛ تعاریف و مفاهیم

مدیریت دانش؛ تعاریف و مفاهیم

وحیده علی پور شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۸۹
رسانه ها: خصوصی یا دولتی؟

رسانه ها: خصوصی یا دولتی؟

محمد سروی زرگر دوشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۸۹
زیر چتر سلطنت تایم وارنر

زیر چتر سلطنت تایم وارنر

نگاهی به فعالیت‌های شرکت تایم وارنر چهارشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۸۹