مقاومت در برابر رسانه ‌ها

مقاومت در برابر رسانه ‌ها

گفت‌وگو با دکتر سیدمحمد مهدی‌زاده
مدرسه‌‌های دیجیتال

مدرسه‌‌های دیجیتال

گفتاری از یحیی تابش
مدل‌های سیاست‌گذاری ارتباطی

مدل‌های سیاست‌گذاری ارتباطی

گفتاری از دکتر هادی خانیکی - قسمت دوم
آموزش از دور، نه از راه دور

آموزش از دور، نه از راه دور

گفتاری از دکتر عیسی ابراهیم زاده
فیلم آموزشی - قسمت آخر

فیلم آموزشی - قسمت آخر

رضا ضیایی دوستان
تماشاگران  فوتبال؛ یک تحلیل ارتباطی

تماشاگران فوتبال؛ یک تحلیل ارتباطی

تحلیلی ارتباطی از اقدامات تماشاگران فوتبال، در گفتگو با دکتر حمید عبداللهیان