چگونگی علم در زندگی روزمره

چگونگی علم در زندگی روزمره

گرویس مبارگا و ژان مارگ فلور، ترجمه پوریا ناظمی
محدودیت‌های علم

محدودیت‌های علم

گرویس مبارگا و ژان مارگ فلور، ترجمه پوریا ناظمی
استفاده از منابع باز

استفاده از منابع باز

مارک هانتر- ترجمه فرشید مقدم سلیمی
نمونه یک گزارش فرضیه محور

نمونه یک گزارش فرضیه محور

ترجمه فرشید مقدم سلیمی
مسیرهای گوناگون به سوی آگاهی

مسیرهای گوناگون به سوی آگاهی

گرویس مبارگا و ژان مارگ فلور، ترجمه پوریا ناظمی
هستۀ روزنامه‌نگاری پژوهشی

هستۀ روزنامه‌نگاری پژوهشی

مارک هانتر، لوک سِنگرز و پیا ثودسن
روش‌های سوژه‌یابی

روش‌های سوژه‌یابی

مارک هانتر و نیلز هنسن
اصول نگارش روایی

اصول نگارش روایی

نادیا الاعوادی (Nadia El-Awady)، ترجمه پوریا ناظمی
درسنامه روزنامه‌نگاری پژوهشی

درسنامه روزنامه‌نگاری پژوهشی

مارک هانتر و نیلز هنسن