شگردهای مصاحبه

شگردهای مصاحبه

نوشتۀ نیلز هنسن و مارک هانتر
روش گزارشگری مناقشات علمی

روش گزارشگری مناقشات علمی

كی اس جا یا رامان
گزارشگری مناقشات علمی

گزارشگری مناقشات علمی

كی اس جا یا رامان، ترجمه پوریا ناظمی
ارتباط با منابع انسانی

ارتباط با منابع انسانی

نوشتۀ نیلز هنسن و مارک هانتر - ترجمه فرشید مقدم‌سلیمی
چگونگی علم در زندگی روزمره

چگونگی علم در زندگی روزمره

گرویس مبارگا و ژان مارگ فلور، ترجمه پوریا ناظمی
محدودیت‌های علم

محدودیت‌های علم

گرویس مبارگا و ژان مارگ فلور، ترجمه پوریا ناظمی
استفاده از منابع باز

استفاده از منابع باز

مارک هانتر- ترجمه فرشید مقدم سلیمی
نمونه یک گزارش فرضیه محور

نمونه یک گزارش فرضیه محور

ترجمه فرشید مقدم سلیمی
مسیرهای گوناگون به سوی آگاهی

مسیرهای گوناگون به سوی آگاهی

گرویس مبارگا و ژان مارگ فلور، ترجمه پوریا ناظمی
هستۀ روزنامه‌نگاری پژوهشی

هستۀ روزنامه‌نگاری پژوهشی

مارک هانتر، لوک سِنگرز و پیا ثودسن