روش گزارشگری مناقشات علمی

روش گزارشگری مناقشات علمی

كی اس جا یا رامان، ترجمه: پوریا ناظمی
گزارشگری مناقشات علمی

گزارشگری مناقشات علمی

كی اس جا یا رامان، ترجمه: پوریا ناظمی
ارتباط با منابع انسانی

ارتباط با منابع انسانی

"نیلز هنسن" و "مارک هانتر" - ترجمه: فرشید مقدم‌سلیمی
چگونگی علم در زندگی روزمره

چگونگی علم در زندگی روزمره

"گرویس مبارگا" و "ژان مارگ فلور"، ترجمه: پوریا ناظمی
گردآوری اسناد و مدارک

گردآوری اسناد و مدارک

مارک هانتر، ترجمه: فرشید مقدم سلیمی
محدودیت‌های علم

محدودیت‌های علم

"گرویس مبارگا" و "ژان مارگ فلور"، ترجمه: پوریا ناظمی
استفاده از منابع باز

استفاده از منابع باز

مارک هانتر، ترجمه: فرشید مقدم سلیمی
روش روزنامه‌نگارانه در دنیای علم

روش روزنامه‌نگارانه در دنیای علم

"گرویس مبارگا" و "ژان مارگ فلور"، ترجمه: پوریا ناظمی
نمونه یک گزارش فرضیه محور

نمونه یک گزارش فرضیه محور

"مارک هانتر" ، "لوک سِنگرز" و "پیا ثودسن"، ترجمه: فرشید مقدم سلیمی
مسیرهای گوناگون به سوی آگاهی

مسیرهای گوناگون به سوی آگاهی

"گرویس مبارگا" و "ژان مارگ فلور"، ترجمه: پوریا ناظمی
هستۀ روزنامه‌نگاری پژوهشی

هستۀ روزنامه‌نگاری پژوهشی

"مارک هانتر" ، "لوک سِنگرز" و "پیا ثودسن"، برگردان فرشید مقدم سلیمی