تکنیک های نوشتن درباره سیاست های علمی

تکنیک های نوشتن درباره سیاست های علمی

درسنامه – هیینگ جیا(Hepengg Jia)و ریچارد استون (Stone Richard)، ترجمه: پوریا ناظمی
روش های مصاحبه در گزارشگری سیاست های علمی

روش های مصاحبه در گزارشگری سیاست های علمی

هیینگ جیا(Hepengg Jia)و ریچارد استون (Stone Richard)، ترجمه: پوریا ناظمی
گزارشگری سیاست‌های علمی

گزارشگری سیاست‌های علمی

هیینگ جیا (Hepengg Jia) و ریچارد استون (Stone Richard)، ترجمه: پوریا ناظمی
ارجاع به منبع

ارجاع به منبع

نوشتۀ نیلز هنسن و مارک هانتر - ترجمه فرشید مقدم‌سلیمی
گزارشگری سیاست‌های علمی

گزارشگری سیاست‌های علمی

هیینگ جیا (Hepengg Jia) و ریچارد استون (Stone Richard)، ترجمه: پوریا ناظمی
گزارشگری سیاست‌های علمی

گزارشگری سیاست‌های علمی

هیینگ جیا (Hepengg Jia) و ریچارد استون (Stone Richard)، ترجمه: پوریا ناظمی
مخاطرات گزارشگری مناقشات علمی

مخاطرات گزارشگری مناقشات علمی

كی‌اس‌جا‌ یا رامان، ترجمه: پوریا ناظمی
شگردهای مصاحبه

شگردهای مصاحبه

"نیلز هنسن" و "مارک هانتر"، ترجمه: فرشید مقدم‌سلیمی