نظریه‌ی مونتاژ شوروی

نظریه‌ی مونتاژ شوروی

تألیف: زهرا سخی
فرم مستند: واقعیت‌های شخصی و اجتماعی

فرم مستند: واقعیت‌های شخصی و اجتماعی

پال ولس، ترجمه‌ی زهرا سخی
قابلیت‌های سینمای مستند

قابلیت‌های سینمای مستند

گفتگو با دکتر احمد ضابطی جهرمی، زهرا سخی
فلسفه و سینما

فلسفه و سینما

گزارشی از نشست تخصصی شهر کتاب مرکزی با عنوان فلسفه و سینما، زهرا سخی
نسبت فلسفه و سینما در نظریه فیلم

نسبت فلسفه و سینما در نظریه فیلم

گزارشی از نشست فلسفه و سینما، زهرا سخی
پسامدرنیسم در سینما

پسامدرنیسم در سینما

نویسنده: رابرت استم (Robert Stam)، ترجمه‌ی زهرا سخی