تأثیر سواد رسانه‌ای بر تسریع توسعه‌ اجتماعی

تأثیر سواد رسانه‌ای بر تسریع توسعه‌ اجتماعی

حسین بصیریان جهرمی، احسن حقگویی، محمد رشید صوفی
روزنامه نگاری مردم نگارانه

روزنامه نگاری مردم نگارانه

ترجمه: امید جهانشاهی